Sončna elektrarna Plamtex

  Za projekt Sončna elektrarna Plamtex, smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021), ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, pridobili nepovratna sredstva v višini 48.650,68 €. Namen projekta je:

  1. povečati proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije,
  2. zagotoviti delno samooskrbo z električno energijo v poslovno-proizvodnem objektu,
  3. in zmanjšati emisije toplogrednih plinov CO2.

  Sončna elektrarna Plamtex bo predvidoma proizvedla 281.299,20 kWh/leto električne energije. Proizvodnja električne energije z izrabo sončne energije bo doprinesla k zmanjšanju emisij CO2 za okoli 137,84 t/leto.

  Sončno elektrarno Plamtex sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. JR SE OVE 2021 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov” in specifičnega cilja “Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije”.

  Več informacij o Evropskih strukturnih in investicijskih skladih je dostopnih na www.eu-skladi.si.

  Evropska unija - kohezijski sklad
  Evropska unija - kohezijski sklad